Kommunalvalg 2021

Social & Ældre området

 • at der tilføres penge til ældre området. Dette finansieres bl.a. via et stop for milliontilskud til kunst & kulturinstitutioner samt et stop for flere ansættelser på ledelsesniveau i den kommunale forvaltning.
 • at der skal styr på de økonomiske problemer samt et stop for besparelserne på ældreområdet
 • at der udarbejdes en veteranpolitik for Gribskov Kommune
 • at frekvensen for tøjvask og rengøring hæves
 • at der ansættes en borgerrådgiver

Børn & Unge

 • Ingen religiøse hensyn skal finde sted i kommunens Institutioner
 • Selvstændige skoler, med egen økonomi
 • at der ikke lukkes skoler
 • at taksterne til daginstitutioner kan nedsættes (retvisende budgetter)
 • at bevare ungdomshusene i hhv. Gilleleje og Helsinge
 • at naturen bliver brugt mere i undervisningen
 • at der forsat afsættes penge til energirenovering på skolerne
 • at der er fokus på undervisning i affaldshåndtering

 

Kultur-& idrætsområdet

 • at der etableres motionslegepladser, parkourbaner samt naturlegepladser
 • at der ydes kommunalt tilskud til Esrum Møllegård
 • at der ydes kommunalt tilskud til Esrum Ålaug
 • at der ydes kommunalt tilskud til Tegners Museum
 • at det kommunale tilskud til Munkeruphus nedsættes væsentligt
 • at kunstgræsbanen i Helsinge renoveres/udskiftes
 • at undersøge muligheder for etablering af tennishal
 • at idrætsfaciliteterne i Gilleleje renoveres

 

Miljø, klima-& kyst

 • At få stoppet den massive sandfodring som er planlagt i ”Nordkystens Fremtid”
 • Projektet ”Nordkystens Fremtid” ændres, og den fremtidige kystbeskyttelse skal bestå af stenrev og anden hård beskyttelse samt skråningsbeskyttelse
 • Lave forsøg med kystnære stenrev til gavn for biodiversitet samt kystsikring
 • Vi vil arbejde for mindst 3 nye stenrev i den kommende byrådsperiode
 • Vi vil arbejde for at flere vandløb sikres en bedre økologisk tilstand, det skal ske i tæt samarbejde med lodsejere & frivillige.
 • Når der sættes klima/miljøtiltag i gang, skal der som udgangspunkt undersøges muligheder for medfinansiering fra bl.a. fonde og EU støtte
 • Stop for større jorddeponier i Gribskov kommune

Erhverv & beskæftigelse

 • at Tinghuset omdannes til iværksætterhus samt til udlejning af mødefaciliteter blandt allerede etablerede virksomheder.
 • at der oprettes en Erhvervsenhed. Denne enhed skal placeres i Tinghuset.
 • at der hos erhvervsenheden fortsat søges aktivt hos virksomheder efter praktikpladser.
 • at Gribskov skal være erhvervsvenlig og positiv overfor erhvervslivet
 • at der skal udarbejdes klausuler om dansk overenskomst, løn samt krav om færdigheder i dansk, hvor arbejdet kræver kontakt med borgere
 • at jobcenteret sørger for at arbejdssøgende hjælpes og ikke blot bliver en ”syltekrukke”.

 

Bosætning & byudvikling

 • at byudvikling sker i samspil med lokalbefolkningen, samtidig ønsker vi ikke bygninger over 3 etager i bymidten, og max 1 ½ plan i åbent land
 • at undersøge mulighederne for ungdomsboliger
 • at der ved udvikling af større boligområder ønskes en blanding af leje og ejerboliger (parcelhuse)
 • at der i Græsted, Gilleleje og Helsinge arbejdes for flere lejeboliger
 • at der i den kommende valgperiode igangsættes mindst ét nyt boligområde i Græsted
 • at der tages mere hensyn til naturen ved kommende boligbyggerier
 • at der afsættes anlægsmidler til en renovering af bymidten i Helsinge
 • at der arbejdes positivt for placering af en dagligvarebutik på hjørnet af Bøgebakken/Stationsvej i Gilleleje
 • at mindre erhverv ikke tvinges ind i industriområder, men kan forblive i lokalsamfundene, derved kan ældre landbrugsejendomme omdannes i stedet for at nedrives
 • at der sker tidlig inddragelse blandt borgere i ramte områder, når der udvikles nye erhvervs- og boligområder
 • at handelsforeninger inddrages i renovering og ændringer i bymidterne

 

Infrastruktur

 • at der etableres en ny rundkørsel mellem Fr.borgvej / Kildevej og Høbjergvej
 • at der arbejdes for en dobbeltsporet rundkørsel ved Hillerødvej / Kildevej
 • at der fortsat afsættes anlægsmidler til cykelstier samt grus/vandre stier
 • at der fortsat tilbydes flextur, som et alternativ til de busruter der ikke kører i weekenderne samt de sene timer på døgnet
 • at der mindst én gang årligt kigges på en trafiksikkerhedsplan for Gribskov kommune og laves en prioriteret plan for nye trafik tiltag
 • at Gribskov kommune via Movias repræsentantskab arbejder aktivt for ekstra aften/nat afgange på Lokalbanen
 • at der laves en samlet trafikplan for Østergade i Helsinge

Turisme

 • at understøtte initiativer som muliggør opførelsen af vandrehjem
 • at muligheden for etablering af slæbested til mindre joller undersøges
 • at de offentlige toiletter er åbne hele året
 • at eventpladsen i Græsted udvikles – så der i fremtiden vil kunne afholdes andre typer af arrangementer, samt en flytning af de store musik events.
 • at Nationalparken ikke hindre udvikling i Gribskov, men bliver en medspiller
 • at være positivt indstillet på initiativer som vil understøtte turismen, særligt i skuldersæsonen
 • at medlemskabet i Visit Nordsjælland tages op til drøftelse i den kommende valgperiode
 • at der opsætte nye infoskilte med kort over Gribskov Kommune

 

Økonomi

 • Ejendomsskatten må ikke bruges til øget indtægt
 • Den kommunale gældssætning skal nedbringes
 • Ingen dækningsafgift
 • Ingen skattestigning

  Vi ønsker at effektivisere den kommunale administration, disse økonomiske besparelser skal bruges på velfærdsområderne.

  Der skal ske et gennemsyn af alle puljer i samtlige udvalg, for at finde penge til at øge velfærden.

  Dansk Folkeparti i Gribskov vil fortsætte med en tæt kontakt til vores folkevalgte på Christiansborg, om at ændre udligningsreformen. Det er ikke rimeligt at en kommune som Gribskov hvert år skal aflevere ca. 325 mio. kr. til udligning.